اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/11845/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86

اشتراک گذاری