اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/11865/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%86%d8%af%d8%ac-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری