اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/11867/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری