اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/11868/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری