اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/11876/%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری