اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/1360/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری