اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/1377/%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84

اشتراک گذاری