اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/1543/%d8%af%d9%87%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%8f%d9%84%d9%8e%d8%b3%d9%8e%d8%a8%d9%90%d9%84%d9%8e%d9%86%da%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری