اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/1672/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%af%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری