اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/1800/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری