اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/1836/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%da%86%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%a8%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری