اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/2251/%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری