اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/2277/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d8%af%da%98-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9

اشتراک گذاری