اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/2322/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84

اشتراک گذاری