اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/2415/%da%af%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c

اشتراک گذاری