اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/2423/%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری