اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/2746/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری