اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/2809/%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری