اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/2916/%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%84%d8%ab%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری