اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/303/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%85%db%8c%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری