اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/3167/%d9%87%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%b3%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%da%af%d9%84-%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a8-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری