اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/3274/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری