اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/3391/%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2%db%8c

اشتراک گذاری