اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/3416/%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری