اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/3806/%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%ac-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری