اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/3807/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d9%88-%d8%b2%d8%b1%d8%b4%da%a9-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c

اشتراک گذاری