اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/3840/%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87

اشتراک گذاری