اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/3869/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d8%b6%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری