اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/389/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ba%d9%85-%d9%88-%d8%ba%d8%b5%d9%91%d9%87

اشتراک گذاری