اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/3923/%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری