اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4083/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری