اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4088/%d9%85%d9%80%d8%b3%d9%80%d9%85%d9%80%d9%88%d9%85%d9%80%db%8c%d9%80%d8%aa-%d8%a8%d9%80%d8%a7-%d9%85%d9%80%d9%88%d9%86%d9%80%d9%88%da%a9%d9%80%d8%b3%d9%80%db%8c%d9%80%d8%af-%da%a9%d9%80%d8%b1%d8%a8%d9%80%d9%86

اشتراک گذاری