اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4110/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%b3

اشتراک گذاری