اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4209/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری