اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4259/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری