اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4281/%da%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری