اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4387/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری