اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4606/%d8%b9%d8%b2%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b1%d9%88%d8%ad-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری