اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4612/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری