اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4655/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84

اشتراک گذاری