اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4706/%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%88%da%86%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d9%86%d9%85%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری