اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4729/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%da%af%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری