اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/5040/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%b4%db%8c-5-%da%a9%d8%b4%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%a7

اشتراک گذاری