اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/5402/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%db%b2%db%b0-%da%af%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری