اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/5432/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری