اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/5492/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری