اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/6075/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری