اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/6207/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82

اشتراک گذاری