اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/6258/%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%8f%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%88-%d8%a8%da%a9%d8%b1

اشتراک گذاری