اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/6489/%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%db%b1%db%b0-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری